Club News
  • No News reported.

MEETING DETAILS

Guest Lecture

 3 October 2019
 B V Rao Hall, Deccan Gymkhana, Pune 411004.
 Dr. Sujata Bapat
 
 
 7 to 7:30 pm - Fellowship 7:30 to 8 pm - Rotary Business 8 to 9 pm - Talk - Pratha Ani Parampara
 30
 President Mukund opened the meeting and reviewed the activities since previous meeting. Birthdays and anniversaries were celebrated.he welcomed Shrimati. Sujata Bapat and handed over the mike to her. प्रथा, ऩयंऩया ल वंस्काय मा वलऴमालयसानप्रफोनी मेथे ऩुयोदशता म्शिून कामय तवेच वंळोधन कयिा मा Dr.वुजाता फाऩट मांचे व्माख्मान झारे.वुजाता मांनी २००१रा फीए वंस्कृत, २००४ रा एभ.एवंस्कृत (वुलियऩदक), २००७ वारी एभदपर ल २०१५वारी ऩी.एच.डी. केरी.नाभकयि, उऩनमन, वललाशफंधन ते अंत्मे􀆴ी ऩमंतच्मा वंस्कायांची उऩमुक्त ल वंळोगधत अळी वभग्र भादशती त्मांनी करून ददरी. गनवगायळी जलऱीक वाधिाये ल वाधेऩिाचे उऩाम अविाये रोकाचाय शे प्रथा ठयलतात.गिेळप्रगतष्टाऩना, ऋऴीऩंचभी, गौयी आलाशन ल अनंत चतुदयळी शी चाय लेगऱी व्रते त्मांनी वभजालून वांगगतरी. ऩूली शे व्रत भदशनाबय चारामचे. वंस्काय शी भूल्मलधयक प्रदिमा त्मांनी वोऩी करून वांगगतरी नाभकयि वलधीत लदडरांनी भुराच्मा कानात ‘लेद’ नांल वांगिे, भुंजीत भातृबोजन, गबषालऱ, अ􀆴ालगय अवामचे- जे आज रागू शोत नाशीत ल त्मानुवाय प्रफोगधनीने कळा ऩोथ्मा फनलल्मा शे त्मांनी वांगगतरे.वललाश शी वोप्मा ऩध्दतीची ल ऩूिय रष देऊन कयाली अळी गो􀆴 आशे शे त्मांनी वलळद केरे. वप्तऩदीतीर वातलं ऩाऊर म्शिजे गभत्रत्ल. भाशेय वोडून वावयी जािायी भुरगी आणि राजाशोभातीर पुरिायी राशी मांचा वंफंध शा पुरिाया वंवाय कवा दाखलते ते त्मांनी वांगगतरे. अंत्मवलधी ऩोथीची मोग्म भादशती त्मांनी ददरी. प्रफोगधनीत एकोदद􀆴, ववऩंडीकयि ल उदकळांत शोते, तवेच दशाला ददलव ते भानत नाशीत. घट पोडिे, गचतेबोलती ऩािी गळंऩडिे, अश्भा, काकस्ऩळय, गंगाजर मालय ळोधकाभ केरे आशे अवे वांगगतरे ल जे वभाजारा उऩमोगी आशे ते १९७५ ऩावून प्रफोगधनीतीर ऩुयोदशत ल ऩुयोदशता वांगत आशेत. श्राध्द म्शिजे गेरेल्मा व्मक्तीचे स्भयि, कृतसता ल आदय दाखवलण्माची कृती अवून वऩंड, लाऩयामचे लेगऱेऩदाथय मांची भादशती ददरी. श्राध्दात अळुब ला अऩवलत्र अवे काशीशी नवून श्राध्द भन:ऩूलयक कयिे कवे भशत्लाचेआशे शे शी त्मांनी वांगगतरे.त्मांनी सानप्रफोगधनी तपे १९७५ ऩावून चारू अवरेरीवंस्कायाचीशी भादशती ददरी. ऩुयोदशत ल ऩुयोदशता अवे ५० जि कळा यीतीने वभाजोऩमोगी काभ कयत आशेत शेशी वांगगतरे.ळेलटी सानप्रफोगधनीकृत गामत्रीभंत्राचीशी भादशती ददरी ल भंत्र गाऊनशी दाखलरा.
 
 
 Regular
Images  
Guest Lecture Guest Lecture
Guest Lecture