Shubhangi Damle interview presentation

Meeting Details

Meeting Date 05 Jan 2023
Meeting Time 19:00:00
Location Jyotsna Bhole Auditorium
Meeting Type Regular
Meeting Topic Shubhangi Damle interview presentation
Meeting Agenda
Chief Guest Shubhangi Damle
Club Members Present 15
Minutes of Meeting ५ जा ने वा री ला जे ष्ठ अभि ने त्री शु भां गी दा मले यां ची मु ला खत त्यां च्या ५० वर्षां च्या मै त्री ण असले ल्या Ann अश्विनी ता ईंनी घे तली . सर्व मा ध्यमा त आपल्या अभि नया चा ठसा उमटवी त , शु भां गी ता ईंनी एक गृ हि णी , pathologist , हॉ स्पिटल व्यवस्था पक , लग्नका र्या लया ची व्यवस्था पक, ना ट्यदर्पणच्या पदा धि का री , महा रा ष्ट्र cultural से न्टरच्या पदा धि का री अशा सर्व जबा बदा ऱ्या अत्यं त जो शा त पा र पा डल्या . कुठलं ही का म झो कून देऊन , मना पा सू न करणे हा त्यां चा जी वनमं त्र. मु ला खत झा ली रं गतदा र मै त्रिणीं च्या गप्पा झा ल्या खु मा सदा र जु न्या आठवणीं ना उजा ळा देत शु भां गी ता ईंचा जी वनपट झा ला सा का र.